Frugt og grønt kan være skadeligt

Flere og flere bliver syge af importerede frugter og grøntsager. Frugter og Grøntsager fra andre EU lande indeholder 4 gange så mange rester af sprøjtegifte som de Danske.

Nedenstående oplysninger er hentet fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Flere og flere mennesker bliver syge af især importerede frugter og grøntsager, fordi de kan være forurenet og ikke bliver rengjort ordentligt, inden de bliver spist. Det er en tendens både i Danmark og hele den vestlige verden. Både fødevarevirksomheder og Fødevarestyrelsen fører kontrol med frugt og grønt.

Der kan være skadelige bakterier og virus på frugt og grønt, hvis der fx er brugt beskidt vand til at dyrke eller skylle grøntsagerne med. Bakterier og virus kan også skyldes dårlig håndhygiejne hos de mennesker, der høster.

Virksomhedens ansvar

Det er fødevarevirksomhederne – og dermed importører og forhandlere af frugt og grønt, der har ansvaret for fødevaresikkerheden af deres produkter. Virksomhederne skal fx sikre, at spiseklare frugter og grønsager er fri for sygdomsbakterier.

Det gør de ved at stille krav til deres leverandører om, fx at der bruges rent vand til vanding, at der er ordentlige toiletforhold til medarbejderne og at der ikke går husdyr på markerne med grønsager. Virksomhederne skal føre egenkontrol, og både virksomheder og importører kan bruge laboratorieundersøgelser for at tjekke, om leverandørerne overholder kravene og sikre, at produkterne er i orden, når de kommer ud til forbrugerne.

Fødevarestyrelsens kontrol

Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen fører løbende tilsyn, gennemfører kontrolkampagner og udtager prøver til analyse hos producenter, importører og forhandlere af frugt og grønt.

Fødevarestyrelsen kontrollerer, at virksomhederne overholder reglerne. Som led i denne kontrol foretager Fødevarestyrelsen løbende stikprøvekontroller af frugt og grønt for skadelige bakterier hos importører og forhandlere. Stikprøverne udtages i de enkelte virksomheder som led i tilsynet med virksomheden, hvor det vurderes nødvendigt og relevant.

Hovedparten af kontrollen foregår som særlige kontrolprojekter. Igennem en årrække er der gennemført en række kontrolprojekter om sygdomsbakterier i frugt og grønt fx om frosne bær, salater og krydderurter.

Eksempler på kontrollen med frugt og grønt:

  • I 2011 havde Natur Erhvervstyrelsens kontrolkampagne fokus på hygiejnen hos producenter af jordbær, agur-ker, ærter og lignende over hele landet. Der var fokus på toiletforhold, rent udstyr, beholdere, kasser osv., at dyr og skadedyr var holdt ude, brug af rent vand til vanding eller vask, og at personalet var undervist i sundhedsrisici. Kampagnen viste, at 3 ud 19 ikke overholdt alle regler, især var der utilstrækkelige toiletforhold, manglende hindring af dyr/skadegøreres adgang til emballagelager og manglende analyser for vandkvalitet.
  • I 2011 gennemførte Fødevarestyrelsen to kontrolkampagner overfor importører hhv. samhandlere, og en kampagne i 2010 overfor potentiel illegal import af fødevarer via de danske grænseovergange. Alle tre kampagner havde bl.a. fokus på kontrol af ikke-animalske fødevarer under intensiveret kontrol/restriktion. Ved kontrolkampagnerne i 2010 blev der konstateret ulovlig import af frugt og grønt, herunder krydderurter. Derfor er der nu fokus på denne type produkter.
  • I oktober måned 2012 starter Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne om ”Håndtering af vegetabilske risiko-fødevarer i detailleddet”.
  • For 2013 er der planlagt en kampagne om ”Kontrol af frugt - og grønt importørers egenkontrolprocedurer for mikrobiologiske risici”.


Fund af bakterier og virus i frugt og grønt

Kontrolprojekterne for sygdomsbakterier i frugt og grønt fortsætter de kommende år. På baggrund af resultater fra kontrolprojekterne og informationer om hvilke produkter, der har været relateret til sygdomsudbrud, eller hvor der har været notifikationer i EU, vil kontrollen hele tiden blive målrettet de produkter, som udgør den største sundhedsrisiko.

På baggrund af projekterne vil der senest i 2014 blive taget stilling til den fremtidige kontrol på området – herunder om der skal etableres en egentlig overvågning.

Fødevarestyrelsens kontrolresultater igennem nogle år viser, at forekomsten af bakterier og virus i frugt og grønt, i danske produkter er lavt. Ved disse undersøgelser er der hyppigere fund – men stadig sjældne, i importeret frugt og grønt.

Fødevarestyrelsen påbegyndte i maj 2009 løbende undersøgelser for Salmonella, Campylobacter og E. coli i danske og importerede spiseklare grønsager og krydderurter. De produkter, der undersøges, er bl.a. bladgrønt, krydderurter, spirer, bælgfrugter og babymajs.

Resultaterne bliver offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Samlet har undersøgelserne indtil nu vist, at salmonella og campylobacter forekommer i lavt niveau i grøn salat, sukkerærter, babymajs og krydderurter.

Laboratorieundersøgelserne udbygges fra 2012 med spiseklare importerede og dansk producerede frugter. Der er i perioden fra 2009 til 2011 undersøgt ca. 3.400 prøver og i 2012 undersøges yderligere 2.000 prøver.

Pressemeddelelse

28-11-2011

Ingen sprøjtegift i dansk økologisk frugt og grønt i 2010

Vil man undgå sprøjtegiftrester skal man gå efter dansk økologisk frugt og grønt. Desuden indeholder danske konventionelle varer færre rester end de tilsvarende udenlandske. Det viser årets Pesticidrapport 2010.

I danske grøntsager blev der i 2010 fundet rester af sprøjtegifte i godt hver tiende af de udtagne prøver – mens det tilsvarende tal for andre EU-lande er næsten fire gange så højt.

I få tilfælde ligger mængden af sprøjtegiftrester over EU’s tilladte grænseværdier, og også her er overskridelserne oftere i udenlandske varer end i de danske. I dansk økologisk frugt og grønt er der slet ikke fundet rester af sprøjtegift.

Resultatet er lagt ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Dokumentet hedder:

”Pesticidrester i fødevarer 2010 . Resultater fra den danske pesticidkontrol”

Det er næsten uoverkommelig læsning, så medmindre man er særdeles entusiastisk, må man næste holde sig til konklusionerne.

Og konklusionerne er at:

Frugt og grønt fra udlandet.

Hvad angår grøntsager og især frugt fra udlandet så vil man med stor sikkerhed tilføre sig selv og sine børn, en lang række af kemikalier og sprøjtemidler, når man spiser Frugt og grønt fra udlandet.

Frugt og grønt fra Danmark.

Frugt og grønt fra Danmark indeholder betydeligt færre kemikalier og giftstoffer

Økologisk Frugt og Grønt.

Sørger man for at holde sig til Økologisk Frugt og grønt, viser kontrolprøver fra Fødevarestyrelsen, at der ikke er fundet farlige Kemikalier eller Sprøjtemidler.